STARÝ ZÁKON

GENEZIS,EXODUS,LEVITIKUS,NUMERI,DEUTERONÓMIUM

JOZUE, SUDCOV, RÚT

1.SAMUELOVA, 2.SAMUELOVA, 1.KRÁĽOV, 2.KRÁĽOV,1.KRONÍK, 2.KRONÍK

EZDRÁŠOVA, NEHEMIÁŠOVA, TOBIÁŠ, JUDITA, ESTER

JÓB, ŽALMY, PRÍSLOVIA, KAZATEĽ, PIESEŇ PIESNÍ, MÚDROSTÍ, SIRACHOVCOVA

IZAIÁŠ, JEREMIÁŠ, NÁREKY, BARUCH, EZECHIEL, DANIEL, OZEÁŠ, JOEL, AMOS, ABDIÁŠ, JONÁŠ, MICHEÁŠ, NAHUM, HABAKUK, SOFONIÁŠ, AGGEUS, ZACHARIÁŠ, MALACHIÁŠ

1.MACHABEJCOV, 2.MACHABEJCOV

NOVÝ ZÁKON

VYHĽADÁVANIE VO VEĽKÝCH ČASTIACH STARÉHO ZÁKONA A V CELOM NOVOM ZÁKONE